آشکارساز فلورسانس ATP

  • آشکارساز فلورسانس سریع OLABO ATP

    آشکارساز فلورسانس سریع OLABO ATP

    آشکارساز فلورسانس ATP بر اساس اصل درخشندگی کرم شب تاب است و از "سیستم لوسیفراز-لوسیفرین" برای تشخیص سریع آدنوزین تری فسفات (ATP) استفاده می کند.از آنجایی که همه موجودات زنده حاوی مقدار ثابتی از ATP هستند، محتوای ATP می‌تواند به وضوح میزان کل ATP موجود در باکتری‌ها یا سایر میکروارگانیسم‌ها و بقایای غذا در نمونه را نشان دهد که برای قضاوت در مورد وضعیت سلامتی استفاده می‌شود.
    آشکارساز فلورسانس ATP برای نظارت بر نقاط کنترل کلیدی در فرآیند تولید غذا و نوشیدنی و نمونه برداری و نظارت در زمان واقعی توسط سیستم های پزشکی و آژانس های نظارت بهداشتی مناسب است.