سیستم پردازش نمونه خودکار

  • سیستم پردازش نمونه خودکار BK-PR48

    سیستم پردازش نمونه خودکار BK-PR48

    سیستم پردازش نمونه خودکار BK-PR48 مجهز به سیستم فیلتر HEPA مستقل است و سیستم پردازش نمونه خودکار BK-PR48 را می توان با کابینت ایمنی بیولوژیکی استفاده کرد.با تکمیل باز کردن/بستن درب، توزیع، پروتئیناز K/کنترل داخلی، تنها 16 دقیقه طول می کشد تا 48 نمونه در یک زمان منتقل شوند، که به آزمایشگاه ها کمک می کند تا به سرعت قابلیت های تشخیص اسید نوکلئیک در مقیاس بزرگ خود را بهبود بخشند.