الکتروفورز

  • منبع تغذیه الکتروفورز افقی/عمودی آزمایشگاه OLABO

    منبع تغذیه الکتروفورز افقی/عمودی آزمایشگاه OLABO

    BG-Power300 می تواند برق را برای الکتروفورز اسید نوکلئیک افقی و سیستم های الکتروفورز عمودی کوچک تامین کند.الکتروفورز را می توان با ولتاژ، جریان یا توان ثابت انجام داد.
    این می تواند نیروی مورد نیاز سیستم الکتروفورز عمودی مینی BG-verMINI، سیستم الکتروفورز افقی سری BG-sub، مخزن انتقال عمودی مینی BG-verBLOT و سیستم الکتروفورز مربوطه سایر شرکت ها را تامین کند.