هود بخار

 • OLABO تولید کننده لوله دود هود (W) برای آزمایشگاه

  OLABO تولید کننده لوله دود هود (W) برای آزمایشگاه

  این ابزار فنی جدید در کارگاه تهویه مطبوع و کارگاه تمیز است.و به طور گسترده در الکترون، مواد شیمیایی، مکانیسم، پزشکی، دانشگاه و آزمایشگاه قابل استفاده است.هود می تواند در عملیات خطر بالقوه یا عوامل آلوده ناشناخته، و آزمایش اشتعال پذیری، تبخیر مواد منفجره و مواد مخدر استفاده شود.این می تواند از اپراتور و نمونه ها محافظت کند.

 • هود دود بدون مجرای OLABO (C)

  هود دود بدون مجرای OLABO (C)

  در آزمایشگاه های شیمی، بو، رطوبت و مواد خورنده زیادی در طول آزمایش ایجاد می شود.برای حفظ ایمنی کاربران و جلوگیری از انتشار آلاینده ها در آزمایشگاه ها از هودهای بخار استفاده می شود.

 • OLABO تولید کننده لوله دود هود (X) برای آزمایشگاه

  OLABO تولید کننده لوله دود هود (X) برای آزمایشگاه

  Fume Hood برای محافظت از محیط آزمایشگاه و اپراتور در طول کاربردهای شیمیایی عمومی استفاده می شود. به طور فعال اپراتور را از استنشاق بخارات سمی محافظت می کند و خطر آتش سوزی و انفجار را به طور چشمگیری کاهش می دهد.با نصب فیلتر مناسب می تواند از محیط زیست نیز محافظت کند.

 • OLABO تولید کننده دودکش لوله شده (A) برای آزمایشگاه

  OLABO تولید کننده دودکش لوله شده (A) برای آزمایشگاه

  Fume Hood برای محافظت از محیط آزمایشگاه و اپراتور در طول کاربردهای شیمیایی عمومی استفاده می شود. به طور فعال اپراتور را از استنشاق بخارات سمی محافظت می کند و خطر آتش سوزی و انفجار را به طور چشمگیری کاهش می دهد.با نصب فیلتر مناسب می تواند از محیط زیست نیز محافظت کند.

 • OLABO تولید کننده لوله دود هود (E) برای آزمایشگاه

  OLABO تولید کننده لوله دود هود (E) برای آزمایشگاه

  هدف اصلی Fume Hood محافظت از اپراتورها و محیط آزمایشگاه از قرار گرفتن در معرض آئروسل های عفونی و گازهای سمی است که ممکن است از واکنش در طی آزمایشات ایجاد شود.

 • OLABO تولید کننده لوله دود هود (P) برای آزمایشگاه

  OLABO تولید کننده لوله دود هود (P) برای آزمایشگاه

  Fume Hood برای محافظت از محیط آزمایشگاه و اپراتور در طول کاربردهای شیمیایی عمومی استفاده می شود.به طور فعال اپراتور را از استنشاق بخارات سمی محافظت می کند و خطر آتش سوزی و انفجار را به طور چشمگیری کاهش می دهد.با نصب فیلتر مناسب می تواند از محیط زیست نیز محافظت کند.