دیگران

  • ایستگاه کاری Mini PCR

    ایستگاه کاری Mini PCR

    ایستگاه کاری Mini PCR دستگاهی است که حفاظت ایمن و محیطی را برای فرآیند تشخیص سریع اسید نوکلئیک در کلینیک تب و اورژانس بیمارستان ها فراهم می کند.این تجهیزات به سه ناحیه تقسیم می شود، یعنی منطقه آماده سازی معرف، منطقه آماده سازی نمونه و منطقه تجزیه و تحلیل تقویت.

  • غرفه توزیع (نمونه برداری یا توزین)

    غرفه توزیع (نمونه برداری یا توزین)

    غرفه توزیع یک تجهیزات تصفیه محلی است که به مکان هایی مانند داروسازی، تحقیقات میکروبیولوژیکی و آزمایش های علمی اختصاص داده شده است.نوعی جریان هوای عمودی و یک طرفه را فراهم می کند که فشار منفی را در ناحیه کار ایجاد می کند، بخشی از هوای تمیز در منطقه کار گردش می کند، بخشی از آن به منطقه مجاور تخلیه می شود تا از آلودگی متقاطع جلوگیری کند، تا از تمیزی بالا در کار اطمینان حاصل شود. حوزه.