ایستگاه کاری پاتولوژی

  • ایستگاه کاری پاتولوژی OLABO برای بیمارستان آزمایشگاهی

    ایستگاه کاری پاتولوژی OLABO برای بیمارستان آزمایشگاهی

    نیمکت نمونه برداری پاتولوژیک به طور گسترده در بخش آسیب شناسی بیمارستان، آزمایشگاه آسیب شناسی و غیره استفاده می شود. سیستم تهویه مناسب اپراتور را از گاز مضر تولید شده توسط فرمالین در طول نمونه برداری محافظت می کند.سیستم آب سرد و گرم تضمین می کند که می تواند کار را در آب و هوای مختلف تطبیق دهد.