چرخه حرارتی PCR

  • چرخه حرارتی OLABO PCR

    چرخه حرارتی OLABO PCR

    چرخاننده حرارتی ابزاری است که تقویت اسید نوکلئیک را با واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام می دهد.عمدتاً در مؤسسات پزشکی، آزمایشگاه‌های آزمایش تقویت ژن بالینی که الزامات را برآورده می‌کنند، مؤسسات تحقیقاتی علمی، دانشگاه‌ها و غیره استفاده می‌شود.