پیپت

  • OLABO تک کانال حجم قابل تنظیم پیپت مکانیکی - تاپت

    OLABO تک کانال حجم قابل تنظیم پیپت مکانیکی - تاپت

    پیپت یک ابزار اندازه گیری است که مایع را از یک ظرف اصلی به ظرف دیگری در محدوده معینی منتقل می کند.واحد میکرولیتر (uL) است.ویژگی های آن دقیق و راحت است و به طور گسترده در زمینه های بیولوژیکی، شیمی و سایر زمینه ها استفاده می شود.اغلب در آزمایشگاه برای انتقال مقادیر کم یا کمی مایعات استفاده می شود
    مشخصات مختلف، نوک پیپت در اندازه های مختلف با اندازه های مختلف نوک پیپت مطابقت دارد.