اسپکتروفتومتر

  • طیف سنج دیجیتال پرتابل UV-VIS 752N OLABO

    طیف سنج دیجیتال پرتابل UV-VIS 752N OLABO

    این محصول از فناوری کنترل ریزپردازنده برای انجام تجزیه و تحلیل کمی و کیفی مواد در ناحیه طیف مرئی فرابنفش استفاده می کند.این یک ابزار تحلیلی چند منظوره است که اغلب در آزمایشگاه‌های معمولی موجود است.